Scores: 2019 CDI-W Zhashkiv

Mon, 03/11/2019 - 17:09
2019 CDI-W Zhashkiv - 8 - 10 March 2019

5-year olds - Preliminary Test
Judges: Petukhova, Velyka, Karkkolainen

 • 1. Oksana Denysenko - Topaz Diamant - 74.60  (Ukraine)
 • 2. Sergey Puzko - Deloren - 72.60  (Ukraine)
 • 3. Alisa Novitska - Londa - 70.60 (Ukraine)
 • 4. Alisa Novitska - World Class - 68.80  (Ukraine)

5-year olds - Finals Test
Judges: Petukhova, Dzhumadzhuk, Santos

 • 1. Oksana Denusenko - Topaz Diamant - 72.60  (Ukraine)
 • 2. Alisa Novitska - Londa - 72.20  (Ukraine)
 • 3. Alisa Novitska - World Class - 68.20  (Ukraine)
 • 4. Sergey Puzko - Deloren - 67.70  (Ukraine)

Children - Preliminary Test
Judges: Karkkolainen, Velyka, Shulga, Santos, Maslennikova

 • 1. Danylo Konovalov - La Reina - 70.591  (Ukraine)
 • 2. Yeva Bilokrynytska - Elbrus - 70.409  (Ukraine)
 • 3. Danylo Konovalov - VHS Concetti - 70.136  (Ukraine)
 • 4. Nikita lukhyi - Valentino - 68.182  (Ukraine)
 • 5. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 65.455  (Ukraine)

Children  - Team Championship Test
Judges: Shulga, Maslennikova, Petukhova, Velyka, Santos

 • 1. Danylo Konovalov - La Reina  - 70.846 (Ukraine)
 • 2. Danylo Konovalov - VHS Concetti - 67.962  (Ukraine)
 • 3. Nikita Hlukhyi - Valentino - 66.769  (Ukraine)
 • 4. yeva Bilokrynytska - Elbrus - 66.692  (Ukraine)
 • 5. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 64.500  (Ukraine)

Children - Individual Test
Judges: Santos, Shulga, Karkkolainen, Maslennikova, Petukhova

 • 1. Danylo Konovalov - La Reina - 70.107 (Ukraine)
 • 2. Yeva Bilokrynytska - Elbrus - 69.286 (Ukraine)
 • 3. Lyubomyr Yakymov - Gurbe - 62.214 (Ukraine)
 • 4. Nikita Hlukhyi - Valentino - 61.179  (Ukraine)

Junior Riders - Team Championship Test
Judges: Maslennikova, Santos, Dzhumadzhul, Petukhova, Shulga

 • 1. Oleksandra Potiienko - Dakar - 71.758  (Ukraine)
 • 2. Julia Kryvoruchko - Crumel - 69.424  (Ukraine)
 • 3. Marta Drutis - Demirel - 66.303  (Ukraine)
 • 4. Iryna Soroka - Optimist - 65.758  (Ukraine)
 • 5. Iryna Soroka - Diaral PKZ - 63.606  (Ukraine)
 • 6. Nikita Hlukhyi - Forwater - 63.545  (Ukraine)
 • 7. Diana Borovyk - Baby Royal - 63.424  (Ukraine)
 • 8. Sofiia Konstantynivska - Tonus - 62.788  (Ukraine)
 • 9. Marina Kliushyna - Hilius - 61.758  (Ukraine)
 • 10. Olga Verych - Tiamo Boy - 53.985  (Ukraine)
 • Anastasiya Cherdak - Sir Black - DNS  (Ukraine)
 • Anastasiua Cherdal - Diamond Falls - DNS

Junior Riders - Individual Test
Judges: Dzhumadzhuk, Shulga, Karkkolainen, Maslennikova, Petukhova

 • 1. Oleksandra Potiienko - Dakar - 72.588 (Ukraine)
 • 2. Julia Kryvoruchko - Crumel - 70.971  (Ukraine)
 • 3. Anastasiya Cherdak - Sir Black - 69.353  (Ukraine)
 • 4. Marta Drutis - Demirel - 66.265  (Ukraine)
 • 5. Iryna Soroka - Diaral PKZ - 64.147  (Ukraine)
 • 6. Nikita Hlukhyi - Forwater - 63.588  (Ukraine)
 • 7. Diana Borovyk - Baby Royal - 63.529  (Ukraine)
 • 8. Iryna Soroka - Optimist - 62.853  (Ukraine)
 • 9. Sofiia Konstnatynivska - Tonus - 62.676  (Ukraine)
 • 10. Marina Kliushyna - Hilius - 60.735  (Ukraine)
 • 11. Olga Verych - Tiamo Boy - 55.559  (Ukraine)
 • Anastasiya Cherdak - Diamond Falls - DNS  (Ukraine)

Junior Riders - Kur to Music
Judges: Karkkolainen, Velyka, Santos, Petukhova, Dzhumadzhuk

 • 1. Oleksandra Potiienko - Dakar - 75.420  (Ukraine)
 • 2. Julia Kryvoruchko - Crumel - 74.305  (Ukraine)
 • 3. Anastasiya Cherdak - Sir Black - 73.725  (Ukraine)
 • 4. Marta Drutis - Demirel - 69.735  (Ukraine)
 • 5. Diana Borovyk - Baby Royal - 66.705 (Ukraine)
 • 6. Nikita Hlukhyi - Forwater - 65.775  (Ukraine)
 • 7. Marina Kliushyna - Hilius - 65.555  (Ukraine)
 • 8. Sofiia Konstantynivska - Tonus - 65.005  (Ukraine)
 • 9. Iryna Soroka - Diaral PKZ - 64.835  (Ukraine)

Prix St Georges
Judges: Petukhova, Shulga, Karkkolainen, Santos, Velyka

 • 1. Nataliia Korhan - Areal - 66.176  (Ukraine)

Intermediaire I
Judges: Santos, Karkkolainen, Velyka, Petukhova, Dzhumadzhuk

 • 1. Nataliia Korhan - Areal - 65.118 (Ukraine)

Intermediaire I Kur to Music
Judges: Karkkolainen, Velyka, Santos, Petukhova, Dzhumadzhuk

 • 1. Nataliia Korhan - Areal - 66.070  (Ukraine)

Grand Prix
Judges: Petukhova, Shulga, Karkkolainen, Santos, Velyka

 • 1. Inna Logutenkova - Don Gregorius - 70.935  (Ukraine)
 • 2. Inna Logutenkova - Fleraro - 70.543  (Ukraine)
 • 3. Maksim Kovshov - Flirt - 66.739  (Ukraine)
 • 4. Sanna Nilsson - Lennox - 66.043  (Sweden)
 • 5. Anna Dyachenko - Guliver - 63.978  (Ukraine)
 • 6. Natalya Gutsu - Decadance - 63.565  (Ukraine)

Grand Prix Kur to Music
Judges: Santos, Karkkolainen, Velyka, Petukhova, Dzhumadzhuk

 • 1.  Inna Logutenkova - Don Gregorius - 76.025  (Ukraine)
 • 2. Inna Logutenkova - Fleraro - 75.920  (Ukraine)
 • 3. Maksim Kovshov - Flirt - 69.840  (Ukraine)
 • 4. Sanna Nilsson - Lennox - 69.055  (Sweden)
 • 5. Natalya Gutsu - Decadance - 67.885  (Ukraine)
 • 6. Anna Dyachenko - Guliver - 65.195  (Ukraine)