Scores: 2008 CDI Toronto

Thu, 11/13/2008 - 00:00
2008 CDI Toronto - 12 - 13 November 2008

Grand Prix

  • 1 Pop Art - Ashley Holzer -
  • 2 Gran Gesto - Jacqueline Brooks -
  • 3 Wunder Ein - Simone Williams -
  • 4 Amicelli - Tina Irwin -
  • 5 Gallaway's Abrikos - Denielle Gallagher -