Scores: 2015 CDI Miki

Thu, 11/12/2015 - 14:08
2015 CDI Miki - 7 - 8 November 2015

Grand Prix
Judges:Schwennesen, King, Hoevenaars, Yang, Verbeek

 • 1. Kiichi Harada - Egistar - 66.100
 • 2. Hiroyuki Kitahara - Winnetou DDH - 63.780
 • 3. Naoko Hieda - Leroy - 63.180
 • 4. Yoshitaka Serimachi - Ufo  - 62.420
 • 5. Yoshie Ota - Pace - 60.600
 • 6. Haruka Koike - Porto Rico  - 60.040
 • 7. Shinga Hayashi - Peter Pan - 59.720
 • 8. Takanori Ban - Byron - 59.620
 • 9. Yoko Nishijima - Luigi Colani - 58.760
 • 10. Naoko Sukarai - Hohenlohe - 58.060
 • 11. Kazuo Maezawa - Beks - 58.060
 • 12. Takuma Saka - Der Poet - 56.380
 • 13. Kazuhiro Miyagawa - Nero de la Fazenda - 56.300
 • 14. Yuka Hayakawa - Liostro - 56.200
 • 15. Toshihiko Kiso - De La Vega - 55.960
 • 16. Hirohiko Koyanagi - Visconti - 55.440
 • 17. Takanora Ban - Ostigador - 54.600
 • 18. Naoko Hieda - Baileys - 54.380
 • 19. Eriko Nitta - Lady de Luxe - 50.280
 • Kazuya Tsuge - Rangoon DE - DNS
 • Shoichi Ikegami - Wells Fargo - DNS

Grand Prix Special
Judges:Yang, Schwennesen, Verbeek, King, Hoevenaars

 • 1. Kiichi Harada - Egistar - 66.960
 • 2. Hiroyuki Kitahara - Winnetou DDH - 65.640
 • 3. Yoshitaka Serimachi - Ufo - 61.160
 • 4. Yoshie Ota - Pace - 58.320
 • 5. Haruka Koike - Porto Rico - 57.840
 • 6. Naoko Hieda - Leroy - 57.240